When contacting us, please use the phone numbers and email addresses of Department employees - see Staff - or use the email address zow@amu.edu.pl

Kontaktując się z nami prosimy korzystać z numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej pracowników Zakładu - patrz Skład osobowy - lub skorzystać z adresu e-mailowego zow@amu.edu.pl

 

Since June 2006, the Department of Water Protection located in the new building of the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in the new campus of AMU - Morasko, Poznan.

 

Od czerwca 2006 roku siedzibą Zakładu Ochrony Wód jest nowy budynek Wydziału Biologii UAM  na terenie nowego kampusu UAM na Morasku.

 

 

Adres:

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM

ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

 

Address:

Department of Water Protection

Faculty of Biology

A. Mickiewicz University

Umultowska 89

61-614 Poznań, Poland

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM