Reprezentowana specjalność naukowa—Hydrobiologia i Ochrona Wód

 Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na podstawie rozprawy pt. Zmiany fitoplanktonu Zbiornika Maltańskiego poddanego eksperymentom biomanipulacyjnym (promotor prof. dr hab. M.Kraska)

Zainteresowania naukowe           

zmiany w składzie ilościowo-jakościowym fitoplanktonu w jeziorach/zbiornikach poddanych procesom rekultywacji,

dynamika fitoplanktonu jezior o wysokiej trofii

ocena stanu wód powierzchniowych na podstawie fitoplanktonu

Ekologia glonów i sinic

 

Projekty badawcze:

kierownik interdyscyplinarnych projektów badawczych o charakterze międzyuczelnianym (UE-UAM)

kierownik grantu NCN Reakcja planktonu na zmiany jakości wody wybranych jezior poddanych zabiegom rekultywacyjnym –Realizowany na Wydziale Biologii

 

Dydaktyka:

Wykłady, ćwiczenia terenowe i laboratoryjne, konwersatoria

Biological and physicochemical elements of assessment the ecological status of water bodies,

Monitoring  środowiska przyrodniczego

Ocena stanu wód

Ochrona gleb i wód, odpady, gospodarka wodno-ściekowa

Ochrona i rekultywacja wód powierzchniowych,

Pracownia licencjacka i magisterska

Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Standard methods in environmental protection

Technologie w ochronie i rekultywacji środowiska

Technologie zagospodarowania odpadów - wybrane aspekty

Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:

Zmiany składu fitoplanktonu w jeziorach poddanych zabiegom rekultywacyjnym

Sezonowa dynamika fitoplanktonu jezior eutroficznych

Ocena stanu ekologicznego jeziora na podstawie badań fitoplanktonu

Adiunkt

Dr Anna Kozak

Telefon: 061-829-5878 

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM