Zakład Ochrony Wód

Granty (wykaz niepełny):

· 6 P04F 077 12  - Limitujące relacje między związkami N, P i Fe a strukturą zbiorowisk fitoplanktonowych w jeziorach hypertroficznych Wielkopolski

· 3 T09D 006 29 - Funkcjonowanie ekosystemów jezior dystroficznych w powiązaniu z oddziaływaniami ekotonów i zlewni

· 2P06S 008 29 - Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych w krajobrazie rolniczym

· Wymiana materii pomiędzy osadem dennym a wodą jeziora, ze szczególnym uwzględnieniem czynników abiotycznych

· Wpływ kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinenesis L.) na chemizm wód i strukturę ichtiofauny jeziora

· Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych i terenów okresowo zalewanych WPN jako obszaru chronionego, poddanego antropopresji - transfer wybranych pierwiastków w ich ekosystemach.

· Funkcjonowanie zbiorników dystroficznych w kontekście oddziaływania ichtiofauny.

· Produkcja autotroficznego pikoplanktonu w ekosystemach słodkowowdnych. Testowanie metod i badania pilotażowe

· Grant międzynarodowy MOS/EPA-91-73. Mussels as indicators of incidental pollution of surface waters.

· Grant KBN nr 4 4019 92 03 – Jeziora lobeliowe jako indykatory zanieczyszczeń przestrzennych .

· Grant Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa –Plan ochrony ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego.

· Grant Międzyuczelniany PU-II/1 (UAM –AR) – Funkcjonowanie zbiorników dystroficznych w kontekście oddziaływania ichtiofauny.  

· Grant Ministerstwa Środowiska nr 8/DOP/02/Z – Inwentaryzacja unikalnych jezior lobeliowych Pomorza Zachodniego oraz określenie zasobów gatunków chronionych.

· Grant KBN nr 3P04E 007 22- Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący właściwości fizyczno–chemiczne wody śródleśnego zbiornika Czarny Dół. 

· Grant Ministerstwa Środowiska –Departament Ochrony Przyrody. Opracowanie  oceny stanu najbardziej zagrożonych jezior lobeliowych Pojezierza Bytowskiego

· Grant nr 6P04C 01421: Struktura i rola „pętli mikrobiologicznej” w sieci troficznej meromiktycznego Jeziora Czarnego.  

· Grant  nr 3P04G 05223: Funkcjonowanie jezior humusowych w Drawieńskim Parku Narodowym na tle warunków limnologicznych wód oraz oddziaływań stref ekotonalnych.

· Grant nr 3P04E 007 22 : Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący właściwości fizyczno – chemiczne wody śródleśnego zbiornika Czarny Dół.

· Grant nr 3P04F 01724: Zasilanie wewnętrzne w związki fosforu wód Jeziora Swarzędzkiego.