Rozwój naukowy

¨ Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi - kierunek biologia – ukończone w  1984r uzyskaniem stopnia magistra biologii.

¨ Od 1.05.1983 do 30.11.1990 Zakład Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych,  Instytut Kształtowania Środowiska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej) - Oddział w Poznaniu, kolejno na stanowiskach:  młodszy technik, biolog, asystent, starszy asystent

¨ Od 1.12.1990 do 31.01.1994 - w wyniku zmian organizacyjnych - na stanowisku asystenta w Zakładzie Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

¨ Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na podstawie rozprawy pt. "Reakcje wybranych elementów ekosystemu jeziornego na sztuczną eliminację roślinności naczyniowej”  przyznany uchwałą Rady Wydziału Biologii UAM  z dnia 26. listopada 1993 roku.

¨ od 1994 do 2008r adiunkt

¨ obecnie  - starszy wykładowca w Zakładzie Ochrony Wód UAM

 

Zainteresowania naukowe

¨ problematyka funkcjonowania ekosystemów wodnych i terenów podmokłych, ze szczególnym uwzględnieniem roli hydromakrofitów

¨ aktualny stan i zmiany czasowe w funkcjonowaniu unikalnych oligotroficznych jezior lobeliowych i ramienicowych  oraz określenie zasobów chronionych, reliktowych, gatunków roślin

¨ bioróżnorodność w ekosystemach wodnych  wraz z charakterystyką roślinności makrofitowej 

¨ mechanizmy regulujące funkcjonowanie układów rzeka-jezioro w krajobrazie

¨ modelowanie powiązań elementów biotycznych i abiotycznych w ekosystemach wodnych

 

Wybrane publikacje:

patrz:www.researchgate.net/profile/Piotrowicz_Ryszard

 

 

Dydaktyka

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, terenowe i konwersatoria z zakresu hydrobotaniki, ekologii, ochrony przyrody, hydrobiologii i modelowania ekologicznego  dla studentów Wydziałów Biologii oraz Chemii UAM

 

Opieka nad pracami dyplomowymi  ( wybrane przykłady):

¨ Zmiany w metodologii badań monitoringowych ekosystemów wodnych wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Polsce

¨ Wpływ zlewni na stan troficzny wybranych jezior

¨ Wpływ wybranych czynników ekologicznych na występowanie hydromakrofitów w rzekach

¨ Ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie badań roślinności makrofitowej

¨  Uwarunkowania siedliskowe struktury roślinności wybranych torfowisk na terenie Drawieńskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego

¨ Zastosowanie metody makrofitoindykacji (MFI) do oceny stanu ekologicznego wybranych jezior

¨ Ocena jakości wód powierzchniowych w oparciu o wybrane czynniki środowiskowe

 

Starszy Wykładowca

Pokój: 0.101;  E-mail: ryszardp@amu.edu.pl

Dr Ryszard Piotrowicz

Telefon: 61 829 58 79

Dyżury: ; piątek 12.30-15.00

 

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM