Rozwój naukowy:

Studia licencjackie: 1994-1996 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Kierunek Ochrona Środowiska

Uzyskany tytuł: Licencjat Ochrony Środowiska

 

Studia magisterskie: 1996-1998  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód

Kierunek: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Praca magisterska pt. „Jakość wód Zbiornika Maltańskiego i rzeki Cybiny w sezonie wegetacyjnym 1997”

Uzyskany tytuł: Magister Ochrony Środowiska

 

Doktorat: 1998-2003 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód

Promotor: Prof. dr hab. Marek Kraska

Praca doktorska pt. „Struktura i funkcjonowanie ekosystemów jezior humusowych w Drawieńskim Parku Narodowym”

Uzyskany tytuł: Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – hydrobiologii

 

zainteresowania naukowe

Badania małych zbiorników wodnych – warunki abiotyczne wód a typ krajobrazu – rola mikrosiedlisk w kształtowaniu właściwości środowiska wodnego

Kryteria klasyfikacji stanu troficznego małych zbiorników wodnych

Hydrochemia wód śródlądowych – mineralne i organiczne formy fosforu – feopigmenty – rozpuszczone substancje organiczne

Klimat świetlny zbiorników wodnych

 

Udział w projektach naukowych – lata realizacji

3T09D 00629. Funkcjonowanie ekosystemów jezior dystroficznych w powiązaniu z oddziaływaniami  ekotonów i zlewni (2005-2008)

2P06S 00829. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych w krajobrazie rolniczym (2005-2009)

N305 022 32/1103. Wymiana materii pomiędzy osadem dennym a wodą jeziora, ze szczególnym uwzględnieniem czynników abiotycznych (2007-2009)

522.00.072. Wpływ kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinenesis L.) na chemizm wód i strukturę ichtiofauny Jeziora Góreckiego (2007-2008) 

N305 100435. Oddziaływanie kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinenesis L.) na trofię wód jezior. Transfer pierwiastków w układzie kolonia-jezioro (2008-2012)

522.00.073. Badania bakterioplanktonu metodą mikroskopową i hodowlaną w sezonowym aspekcie jakości wód i ich przepływu. Walidacja metod w odniesieniu do rzeki Warty (2009-2010) 

N304 72709. Pikoplanktonowe cyjanobakterie w pelagialu nizinnego zbiornika: sezonowe zmiany zróżnicowania morfologicznego i jego przyczyny (2010-2013)

522.00.068. Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty (2010-2011)

N305 042739. Drobne zbiorniki wodne poddane zróżnicowanej presji antropogenicznej w krajobrazie rolniczym: struktura biocenotyczna jako wskaźnik jakości wód (2010-2014)

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia (GIOŚ, 2009-2012)

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta (GIOŚ, 2012-2015)

Baltic Landscape Network współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionu Morza Bałtyckiego (2007-2013)

 

Wybrane publikacje

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2007. The role of aquatic macrophytes in microhabitatual transformation of physical-chemical features of small water bodies. Hydrobiologia 584: 101-109.

Joniak T. 2009. Charakterystyka hydrochemiczna wód i zarys chemizmu osadów dennych drobnych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego i leśnego. W: N. Kuczyńska-Kippen (red.) Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. Wyd. Bonami, Poznań, 33-59.

Joniak T., Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N. 2009. Can the popular systems of trophy classification use for small water bodies? Oceanol Hydrobiol Stud 38, 4: 145-151.

Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010. The impact of water chemistry on zooplankton occurrence in two types (field versus forest) of small water bodies. Int Rev Hydrobiol 95, 2: 130-141.

Joniak T., Klimaszyk P., Kraska M. 2010. Diel dynamic of vertical changes of chlorophyll and bacteriochlorophyll in small humic lake. Oceanol Hydrobiol Stud 39, 3, 103-111.

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N. 2010. The chemisty of water and bottom sediments in relation to zooplankton biocenosis in small agricultural ponds. Oceanol Hydrobiol Stud 39, 2, 85-96.

Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010. Chlorophyll a and physical-chemical features of small water bodies as indicators of land use in the Wielkopolska region (Western Poland). Limnetica 29: 163-169.

Borysiak A., Borysiak J., Joniak T., Nagengast B., 2011. Translocation of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. form the A2 road near Nowy Tomyśl (Poland) into alternative sites. Biodiv Res Conserv 21: 63-72.

Joniak T., Sobczyński T., 2011. Stan ekologiczny rzeki Samicy Stęszewskiej w gminie Stęszew i w Wielkopolskim Parku Narodowym – stan obecny i zagrożenia. Ekologia i Technika 19, 4: 208-213.

Joniak T. 2012. Visual water clarity and light penetration in some recreationally used lakes (western Poland). Pol J Nat Sci 27 (4): 407-417. 

Sobczyński T., Joniak T. 2013. The variability and stability of water chemistry in deep temperate lake: Results of long-therm study of eutrophication. Pol J Environ Stud 22, 1: 227-237.

Joniak T., Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E., 2013. Degradation of the recreational functions of urban lake: A preliminary evaluation of water turbidity and light availability (Strzeszyńskie Lake, western Poland). Pol J Nat Sci 28 (1): 43-51.

Joniak T., Rybak M., Sprawka M. 2014. Ocena przestrzennego zróżnicowania właściwości fizyczno-chemicznych wody w rzekach Wełnie i Flincie. Stan jakościowy wód a potencjalne i rzeczywiste źródła zanieczyszczeń. W: J. Bator, M. Gąbka, E. Jakubas (red.) Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska). Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 43-56.

Jakubas E., Gąbka M., Joniak T. 2014. Morphological forms of two macrophytes (yellow water-lily and arrowhead) along velocity gradient. Biologia 69 (7): 840-846.

 

Zajęcia dydaktyczne

Fizykochemiczne podstawy oceny środowiska – wykłady, laboratoria

Ocena stanu wód – wykłady, laboratoria

Standard methods in environmental protection – wykłady, laboratoria

Biological and physicochemical elements of assessment the ecological status of water bodies – wykłady, laboratoria

Ochrona gleb i wód, odpady, gospodarka wodno-ściekowa – ćwiczenia

Modelowanie ekosystemów wodnych – konwersatoria, ćwiczenia komputerowe

Drobne zbiorniki wodne – bioróżnorodność i uwarunkowania środowiskowe – wykłady, laboratoria

Urban ecology: biocoenotic and landscape functions of small water bodies – ćwiczenia terenowe i laboratoryjne

 

Tematy prac dyplomowych – zarys ogólny

Charakterystyki fizyczno-chemiczne wód i osadów dennych w siedliskach ramienic i makrofitów

Wpływ zagospodarowania zlewni na stan troficzny wód

Wpływ metody poboru próbek na wynik oceny stanu ekologicznego

Warunki przenikania światła w różnych typach zbiorników wodnych

Zmiany charakterystyk abiotycznych rzeki pod wpływem zagrożeń generowanych w obrębie miasta lub przez jezioro/zbiornik wodny

Adiunkt

Dr Tomasz Joniak

Telefon: 061-829-5780

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM