Pracownicy Zakładu prowadzą szereg zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UAM  (ale nie tylko) związanych z hydrobiologią, ekologią, ochroną przyrody i ochroną wód

Przykłady realizowanych przedmiotów dydaktycznych:

Ekologia ogólna

Fizyczno-chemiczne warunki życia w wodzie

Funkcjonowanie i ochrona środowisk wodnych i bagiennych

Metody badan hydrobiologicznych

Metody badań ekologicznych

Interakcje między organizmami w środowisku wodnym

Modelowanie ekologiczne w ekosystemach wodnych

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Technologie w ochronie i rekultywacji wód

Mikroorganizmy wód i osadów

Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa

Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza – zajęcia terenowe

UWAGA!  Materiały z biomonitoringu do pobrania:

Ocena stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. INDEKS BMWP-PL

Tematyka proponowanych prac magisterskich i licencjackich - przykłady z lat poprzednich:

· Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jeziora

·  Struktura zooplanktonu w zróżnicowanych mikrosiedliskach jezior bądź stawów

·  Wpływ zlewni na stan troficzny wybranego zbiornika wodnego

·  Ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie badań roślinności

· Ocena jakości wód jeziora poddanego rekultywacji w oparciu o wybrane czynniki środowiskowe

· Zastosowanie nowych metod wynikających z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE do oceny stanu ekologicznego wybranego jeziora

· Sezonowa dynamika ugrupowań zooplanktonu stawu śródmiejskiego, śródpolnego lub śródleśnego

· Rola osadów dennych w zasilaniu wewnętrznym jeziora w fosfor

· Sezonowa zmienność w jeziorze wybranej grupy organizmów z pętli mikrobiologicznej

· Ocena stanu jakości wód jeziornych w oparciu o zbiorowiska fitoplanktonu

· Ocena stanu jakości wód rzeki Warty w oparciu o fitoplankton

· Dobowe zmiany fitoplanktonu w wybranym zbiorniku wodnym

· Struktura roślinności w drobnych zbiornikach wodnych o zróżnicowanej trofii

· Zależności pomiędzy wielkością owoców jeżogłówki gałęzistej a trofią zbiornika

· Biomasa i zagęszczenie Ceratophyllum demersum w zbiornikach o zróżnicowanej trofii

· Ocena stanu ekologicznego wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Pomorskiego na podstawie  struktury roślinności

· Zastosowanie różnorodnych metod do oceny zgrupowań zooplanktonu

· Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury makrozoobentosu w jeziorach przepływowych

·  Makrobezkregowcowe indeksy BMWP-PL oraz Danish Fauna Index – jako podstawa do określania stanu ekologicznego niewielkich rzek 

· Dynamika ichtiofauny w małej rzece nizinnej

· Wpływ zgrupowań kormorana na zasilanie jezior w pierwiastki biogenne

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM